Социалната услуга „Наблюдавано жилище“ с нова по-ниска такса

by Атанас Цветанов on 23.07.2011

Тази седмица правителството прие постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет. За това съобщава министерство на труда и социалната политика на официалната си страница.

С промените се предвижда намаляване на таксата за ползващите социалната услуга, която се предоставя в общността – „Наблюдавано жилище“, от 50 на 30 на сто. Според Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане, „Наблюдавано жилище“ е форма на социална услуга в общността за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция за деца и им предстои да водят независим начин на живот.

Друга промяна в Тарифата е, че се въвежда такса за ползване на услугите в Центровете за социална рехабилитация и интеграция в размер на 5 на сто от дохода на лицата.

Също така се предвижда заплащането на такса в размер на действителните месечни разходи за издръжката на едно лице, настанено в специализирана институция, да бъде въведено и за социалните услуги в общността – резидентен тип.

Прецизира се изискването за заплащане на таксата в размер на действителните месечни разходи за лицата, настанени в специализирани институции, които са прехвърляли срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години. Предлага се въвеждането на граница за общата стойност на извършените сделки – 60- кратният размер на гарантирания минимален доход за съответния период.

С цел уеднаквяване на практиката при събиране на таксите за ползване на социални услуги и отчетността им пред фонд „Социална закрила“, се предлага въвеждане на стандартизиран отчетен формуляр.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: